Ders

SPS 311 Araştırma Teknikleri I Select Term:
Toplumsal araştırmacıların kullandıkları istatistiksel yöntem ve tekniklerin ele alındığı bu derste verilerin özetlenmesi ve hipotez sınaması konuları işlenmektedir. Diğer konular veri toplama, örneklem, ölçüm, dağılımlar, çapraz-tablolama, ölçekleme, olasılık, korelasyon/regrasyon ve parametrik-olmayan sınamadır.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 7
Prerequisite : Undergraduate level SPS 101 Minimum Grade of D AND Undergraduate level SPS 102 Minimum Grade of D
Corequisite : SPS 311D